Indien u zich abonneert op de nieuwsbrief van Icelandair dan geeft u aan Icelandair toestemming om alle geregistreerde informatie te gebruiken, waaronder uw e-mailadres, voor marketing- en promotiedoeleinden. Icelandair zendt de e-mailadressen nooit aan derde partijen.

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN.

Alle transacties via de website van Icelandair zijn onderworpen aan de hieronder opgestelde bepalingen en voorwaarden. Volgens de begrippen van deze voorwaarden houdt een website informatie in, die wereldwijd wordt verspreid via het ‘Hyper Text Transfer Protocol’ (HTTP standaard) met gebruik van het ‘Transmission Control/Internet Protocol’ (TCP/IP) net, ook wel internet genoemd.

GELIEVE DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN VÓÓR U DE WEBSITE GEBRUIKT EN IN HET BIJZONDER VÓÓRDAT ER IETS GEKOCHT WORDT. HET ZIJN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN DIE GELDEN WANNEER U DE WEBSITE BEZOEKT EN WANNEER U BESLUIT TOT TRANSACTIES OVER TE GAAN VIA DE WEBSITE, NU OF OP EEN LATER TIJDSTIP.

Icelandair beheert deze website en andere websites die gelinkt zijn aan deze website en die onmiskenbaar het eigendom van Icelandair zijn (hierna gezamenlijk de “website” genoemd) , evenals alle informatie, software, foto’s, teksten, muziek, geluiden, alle andere inhoud en diensten die op de website voor algemeen gebruik wordt aangeboden (hierna “inhoud” genoemd), echter uitsluitend voor wettelijke doeleinden zoals hieronder wordt beschreven. U wordt er op gewezen dat bovenstaand niet de diensten omvat die door Amadeus Global Distribution System S.A. (hierna “Amadeus” genoemd) worden aangeboden op de websites van Amadeus, of andere zaken die daar vermeld staan.

AANVAARDING VAN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN; JURISDICTIE.

In ruil voor toegang tot de website stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze bepalingen en voorwaarden en dat u zich dient te houden aan alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften. U garandeert dat u conform de wet bevoegd bent tot het goedkeuren van deze bepalingen en voorwaarden, zowel voor uzelf als voor de partij die u wettelijk vertegenwoordigt. Indien ongeacht welke clausule van deze bepalingen en voorwaarden ongeldig, onwettig of slechts ten dele uitvoerbaar wordt verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid, rechtskracht of mogelijkheden tot uitvoering van andere clausules van de bepalingen en voorwaarden. Alle uitzonderingen en beperkingen zijn enkel van toepassing in zoverre dat valt binnen het kader van de ijslandse wet.

U wordt vriendelijk gevraagd de website niet door te nemen of  te gebruiken wanneer u deze bepalingen en voorwaarden niet accepteert.

Deze website wordt beheerd door het hoofdkantoor van Icelandair in IJsland. Wanneer u de website bezoekt stemt u ermee in dat de ijslandse wetten van toepassing zijn op de website, de inhoud, uw toegang, surfen en aankopen op de website, en u stemt er eveneens mee in dat in het geval van geschillen deze worden beslecht door de rechtbank in Reykjavik. Wanneer u de website bezoekt en gebruikt in een  ander land dan IJsland doet u dat op eigen verantwoordelijkheid. Icelandair accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer de inhoud van de website geschikt is voor toegang of gebruik buiten de ijslandse jurisdictie en de algehele toegang vanuit landen waar de inhoud van de website in zeker opzicht onwettig is en daarom is verboden. U stemt ermee in dat Icelandair zich het recht voorbehoudt om u, zonder nadere berichtgeving, de toegang tot de website te ontzeggen of deze te beëindigen.

VERSTREKKEN VAN INFORMATIE, DE VERWERKING DOOR ICELANDAIR VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INFORMATIE DIE ICELANDAIR VERSTREKT.

U stemt ermee in dat u Icelandair onbeperkte en volledige bevoegdheid  verleent om kosteloos alle gegevens te gebruiken die u de site verstrekt, maar alleen in zoverre dat de registratie en het gebruik van de gegevens een normaal deel van de operaties van Icelandair uitmaakt. Het is Icelandair eveneens toegestaan dergelijke gegevens voor  marketing doeleinden te gebruiken. Deze verklaring moet worden beschouwd als een waarschuwing inzake een dergelijke verwerking. Verdere informatie met betrekking tot werkmethodes, procedures en andere zaken die betrekking hebben op het verwerken van gegevens, zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Icelandair:

Icelandair Head Offices
Direct Sales – Internet
Reykjavikurflugvöllur
101 Reykjavik
Iceland


Het is u verboden informatie naar de website te sturen die beschouwd kan worden als onwettig, informatie die een strafbaar feit inhoudt of informatie die een inbreuk op civielrechterlijke belangen betekent.
De informatie houdt geen speciale aanbiedingen in of een verzoek om een aanbod in waardepapieren, en u kunt u niet verlaten op de informatie in verband met investeringsplannen in welke vorm dan ook.

De hier gepubliceerde informatie is gecreëerd door Icelandair en is samengesteld uit informatie die verzameld is van zowel binnen als buiten het bedrijf.  Icelandair neemt geen verantwoording op zich betreffende de nauwkeurigheid of de volledigheid van de verstrekte informatie; daaromtrent is ook geen verklaring uitgegeven. U wordt er in het bijzonder op gewezen dat de informatie onvolledig kan zijn, er kunnen fouten in zijn geslopen en de informatie kan al verouderd zijn. Het is daarom raadzaam om de gepubliceerde informatie op de website te verifiëren vóórdat er regelingen worden getroffen die gebaseerd zijn op deze informatie, door kontakt op te nemen met het  dichtstbijzijnde Icelandair kantoor, een agent van Icelandair of een reisbureau, wat het  meest geschikt is. Icelandair kan niet aansprakelijk gesteld worden tot het vergoeden van welke schade of  welk niet-financieel verlies dan ook, die kan voortvloeien uit het feit dat toegang of geen toegang werd verkregen tot de betreffende website of omdat er op bepaalde gepubliceerde informatie op de website werd vertrouwd.

BEPERKINGEN BETREFFENDE UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN.
Uw toestemming tot de toegang van de website is beperkt tot de toegang zelf, d.w.z. het surfen op de website en het kopen via de website.  U heeft geen toestemming tot ander gebruik van de inhoud of de website. U heeft geen bevoegdheid tot het koppelen van de website aan andere websites, of tot het samenvoegen  van de site met een andere website zonder de schriftelijke toestemming van Icelandair. Elk gebruik van software anders dan de noodzakelijke toegestane activiteiten is verboden. Uw bevoegdheid komt automatisch te vervallen wanneer u een van de clausules van deze bepalingen en voorwaarden overtreedt.

HERZIENINGEN

Icelandair behoudt zich het recht voor om op welk tijdstip dan ook, zonder nadere aankondiging, de inhoud te herzien, wijzigen of  verwijderen. Icelandair kan, op welk tijdstip dan ook, deze contractvoorwaarden herzien en wijzigen. Door middel van  uw toestemming aan de bepalingen en voorwaarden stemt u er mee in dat u gebonden bent aan dergelijke wijzigingen.

SITES DIE GELINKT ZIJN AAN DE WEBSITE EN NIET BEHEERD WORDEN DOOR ICELANDAIR.

Icelandair neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor sites die gelinkt zijn aan de website en niet worden beheerd door Icelandair. Icelandair heeft geen controle over de inhoud of de opzet van andere websites dan behalve die over de eigen website en kan daar niet aansprakelijk voor worden gesteld of welke zakelijke transactie dan ook  die afgesloten zou kunnen worden via dergelijke websites.

HANDELSMERKEN ENZ.

Handelsmerken, servicemerken en handelsnamen, die op deze website zijn gepubliceerd, genieten zowel rechtsbescherming van de wet in IJsland als internationale bescherming. Elk gebruik hiervan, in welke vorm dan, is niet toegestaan tenzij vooraf schriftelijke toestemming wordt gegeven door Icelandair of een relevante partner van Icelandair, met uitzondering van de duidelijke bedoeling om melding te maken van producten of diensten van het bedrijf.

VERVOER, ANDERE DIENSTEN EN PRODUCTEN.

Het vervoer door de lucht van passagiers, bagage en vracht is onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van de betreffende vervoersmaatschappij, waarover men, in het geval van Icelandair, informatie kan inwinnen door contact op te nemen met een agentschap van Icelandair of een verkoopkantoor. Andere diensten en producten die op de site worden beschreven zijn eveneens onderworpen aan bepalingen en voorwaarden. Informatie betreffende dergelijke bepalingen en voorwaarden is verkrijgbaar bij het betreffende verkoopkantoor dat vermeld staat op de website. Er wordt tevens op gewezen dat diensten of producten van andere partijen dan Icelandair die worden aangeboden op de website van Amadeus tot de  verantwoordelijkheid behoren van deze betreffende partijen.